Leverings- en betalingsvoorwaarden AfstandsCalculator en ReiskostenFormulier

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

  1. Kilometerafstanden.nl: Onderdeel van Waalstad Internet, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Nijmegen.
  2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Kilometerafstanden.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst/abonnement AfstandsCalculator en Reiskostenformulier: iedere tussen de wederpartij en Kilometerafstanden.nl tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen een al dan niet kosteloos jaarabonnement om routes aan te vragen.
  4. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder afstanden en routes die langs elektronische weg aan de wederpartij worden geleverd.
  5. Website: https://www.kilometerafstanden.nl

ARTIKEL 2. |  OVERDRACHT VAN RECHTEN
2.1 Kilometerafstanden.nl draagt gedurende de abonnementsperiode de gebruiksrechten van de AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier over aan Wederpartij in haar meest volledige omvang.
2.2 Wederpartij is niet vrij om de rechten die zij krachtens deze overeenkomst verkrijgt, over te dragen aan externe, derde partijen zonder nader overleg of instemming van Kilometerafstanden.nl.

ARTIKEL 3. |  VERGOEDING VOOR OVERDRACHT
3.1 Als volledige vergoeding voor de in artikel 1 benoemde abonnementsperiode zal Wederpartij aan Kilometerafstanden.nl een jaarlijkse vergoeding leveren op basis van gemaakte afspraken van het creditverbruik van de geleverde applicatie.
3.2 Kilometerafstanden.nl zal een factuur uitbrengen voor deze jaarlijkse vergoeding. Wederpartij zal deze vergoeding binnen 30 dagen na ondertekening van deze akte betalen.
3.3 Na betaling van het bedrag heeft Kilometerafstanden.nl geen recht meer op enige vergoeding in verband met exploitatie of gebruik van de AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier mits het afgesproken creditverbruik binnen de abonnementsperiode niet wordt overschreden.

ARTIKEL 4. | BETALINGSVOORWAARDEN
4.1 De kosten van jaarabonnementen op de AfstandsCalculator en het ReiskostenFormulier dienen vooraf te worden betaald. De abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 maand en kunnen schriftelijk via email worden doorgegeven aan de klantenservice.
4.2 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Kilometerafstanden.nl in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
4.3 Geleverde producten blijven eigendom van Kilometerafstanden.nl totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van door Kilometerafstanden.nl geleverde producten gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij zijn gebracht.

ARTIKEL 5. |  NADERE MEDEWERKING
5.1 Indien op enig moment gedurende de abonnementsperiode nadere handelingen nodig zijn voor het juist functioneren van de AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier dan kan Wederpartij een beroep doen op de Kilometerafstanden.nl.

ARTIKEL 6. |  GARANTIES EN UITSLUITINGEN
6.1 Wederpartij erkent hierbij expliciet en verklaart zich akkoord dat het gebruik van de AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier binnen haar organisatie op eigen risico plaatsvindt en dat het volledige risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, veiligheid, nauwkeurigheid en inspanningen bij de Wederpartij rust.
6.2 Kilometerafstanden.nl biedt geen garanties dat de functies van de toepassing nauwkeurig zullen zijn of in de toekomst zullen blijven en dat ze zullen voldoen aan de vereisten van Wederpartij of dat de toepassing ononderbroken zal werken zonder defecten. De applicaties AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier maken gebruik van API koppelingen met o.a. de volgende aanbieders. Google Maps, TomTom en ANDES. Kilometerafstanden.nl en genoemde applicaties zijn afhankelijk van het juist functioneren van de servers van deze derde partijen. Kilometerafstanden.nl is niet aansprakelijk voor de continuïteit van de gebruikte diensten van deze partijen.
6.3 Kilometerafstanden.nl biedt geen onbetaald onderhoud aan op de AfstandsCalculator en/of ReiskostenFormulier.
6.4 Kilometerafstanden.nl erkent geen aansprakelijkheid voor schade in verband met de AfstandsCalculator en/of Reiskostenformulier of het disfunctioneren van de toepassing.

ARTIKEL 7. |  INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking daarvan, behoren toe aan Kilometerafstanden.nl. Het is de wederpartij verboden dit materiaal te gebruiken voor doeleinden anders dan het normale gebruik van de website en de door Kilometerafstanden.nl aangeboden diensten.
7.2 Niets wat in deze algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of in licentie te geven. Het gebruiksrecht van de website en de door Kilometerafstanden.nl aangeboden producten is beperkt tot hetgeen uit de strekking van deze leveringsvoorwaarden voortvloeit.

ARTIKEL 8. |  OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Op deze overeenkomst en de daaruit voortspruitende rechtsverhouding verklaren partijen Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wederpartij gevestigd is.
8.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.